ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die via de website https://vintagekleinder.de/ worden gesloten.

ARTIKEL 2: BESTELLINGEN
De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard en de inhoud van de bestelling. Vintage Kleinder® bevestigt de aanvaarding van haar bestelling aan de klant op het e-mail adres dat deze laatste zal hebben meegedeeld. De verkoop wordt gesloten vanaf de validatie door Vintage Kleinder® van de betaling van de bestelling, d.w.z. de datum van validatie van de betaling voor bestellingen die online met een kredietkaart worden betaald of de datum van ontvangst van de betaling per cheque. Vintage Kleinder® behoudt zich in ieder geval het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren van een klant met wie een geschil bestaat betreffende de betaling van een vorige bestelling.

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN ARTIKELEN
Zolang onze aanbiedingen en hun prijzen zichtbaar zijn op de site, zijn ze geldig. De op het ogenblik van de raadpleging van de site door de klant aangegeven beschikbaarheid blijft afhankelijk van de toestand van de voorraad bij Vintage Kleinder® en uiteraard bij de leveranciers.

Om onze etalage en onze verkoopcatalogus samen te stellen, werken wij met databases, die worden verrijkt met informatie van onze leveranciers. Aangezien deze databank meer dan honderd artikelen bevat, worden niet alle artikelen in onze reserves opgeslagen en ons aanbod is dan afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen bij de leveranciers.

Alleen als een artikel permanent niet meer op voorraad is bij onze leveranciers, wordt het uit ons aanbod verwijderd. In andere gevallen is een nieuwe bestelling binnen een bepaalde termijn mogelijk.

Wanneer een besteld product niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht via e-mail of op de factuur van de verzonden producten in het geval van een bestelling van meerdere artikelen.

Termijn voor de levering van de bestelling: bij het plaatsen van de bestelling en op de orderbevestiging wordt aan de klanten een leveringstermijn meegedeeld. Deze wordt berekend door de beschikbaarheidstijd van het langste product op te tellen bij de leveringstijd van de door de klant gekozen wijze van vervoer.
Vanaf het plaatsen van de bestelling tot de verzending ervan heeft de klant de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren.

Bijzonderheden:

Vooraf bestelde artikelen: te verschijnen artikelen worden op de site https://vintagekleinder.de/ als voorbestelling aangeboden. Deze reservering geschiedt onder vermelding van een door de uitgever bij de opening van de reserveringsfase aangekondigde verschijningsdatum. Deze verschijningsdatum kan te allen tijde worden gewijzigd door de uitgever, die als enige verantwoordelijk is voor de marketing van zijn product.

In elk geval streeft Vintage Kleinder® ernaar om, zodra de definitieve verschijningsdatum is bereikt, de artikelen te verzenden naar de klanten die hebben gereserveerd, tot de voorraad die door de uitgever voor de verschijningsdatum is voorzien.

ARTIKEL 4: PRIJZEN
De in euro aangegeven prijzen worden geacht netto te zijn, exclusief verzendkosten. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelings-, verpakkings- en opslagkosten van de producten. Zij kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met dien verstande dat de artikelen zullen worden gefactureerd op basis van de grondslag die geldt op het ogenblik van de registratie van de bestelling. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro en moeten worden betaald in euro. Eventuele douanerechten of lokale belastingen zijn voor rekening van de ontvanger.

ARTIKEL 5: VERZENDKOSTEN
De verzendingskosten omvatten een bijdrage in de kosten voor voorbereiding, verpakking en porto. Vergeet niet om al uw artikelen te groeperen op één bestelling. Wij zullen niet in staat zijn om twee afzonderlijke bestellingen te groeperen en u zult voor elke bestelling moeten betalen.

ARTIKEL 6: BETALING
U beschikt over verschillende betaalmiddelen die een maximum aan veiligheidsgaranties bieden. U kunt betalen:

– Met bankkaart of privékaart (Visa, Eurocard/Mastercard), hetzij rechtstreeks op de site, hetzij op het tijdens de bestelprocedure voorgestelde betalingsformulier (beveiligde invoer door middel van SSL-codering), door het soort kaart, het nummer van uw kaart zonder spaties tussen de cijfers, het controlenummer (dat zich op de achterzijde van uw kaart bevindt) en de geldigheidsdatum in te voeren.

– Via Paypal betaling

U kunt kiezen uit verschillende betaalmethoden en u kunt zelfs profiteren van betalingsfaciliteiten met een creditcard.

De betaling gebeurt op de beveiligde bankservers van onze partners. Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u via de site https://vintagekleinder.de/ worden doorgegeven.

De betaling met kredietkaart is dus volkomen veilig; uw bestelling wordt geregistreerd en gevalideerd zodra de bank uw betaling aanvaardt.

ARTIKEL 7 : LEVERING
Wij leveren bij u thuis of op een relaispunt. De leveringstijd omvat de voorbereidingstijd van het pakket plus de leveringstijd. Vintage Kleinder® levert wereldwijd. De koper wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de verschillende fasen van de opvolging van zijn bestelling: de voorbereiding en de levering.

De leveringstermijn omvat de voorbereidingstijd en de door onze vervoerder verzekerde levering. De aangekondigde leveringstermijn van 10 tot 20 dagen geldt vanaf de ontvangst door de koper van de e-mail over de levering van de bestelling. De levertijd van (aangekondigd door de vervoerder) verplicht Vintage Kleinder® niet tot een langere levertijd.

ARTIKEL 8: GARANTIE – TERUGGAVE – RESTITUTIE – HERROEPING

De door https://vintagekleinder.de/ geleverde artikelen zijn nieuw en gegarandeerd tegen elk gebrek. Zij zijn identiek aan die van de traditionele handel en zijn afkomstig van alle vermelde uitgevers en leveranciers.

Indien een artikel gebreken vertoont of niet conform is, heeft de koper 15 werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de ontvangst van het artikel, om een omruiling of terugbetaling aan te vragen. Indien de termijn van vijftien (15) dagen normaal verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De klant moet de nieuwe of ongebruikte artikelen in hun geheel en in hun oorspronkelijke verpakking terugzenden, intact, vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie (in hun oorspronkelijke cellofaanverpakking verplicht en met de bijbehorende factuur). In een dergelijk geval moet de koper het bewijs van het gebrek/de gebreken sturen naar https://vintagekleinder.de/ (beschrijving en foto’s bijgevoegd).

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Vintage Kleinder® gehouden tot kosteloze terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, met uitzondering van de kosten van terugzending. De terugbetaling dient te gebeuren binnen een termijn van maximum 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het (de) teruggezonden pakje(s).

De retourverzendkosten blijven voor uw rekening.

In het geval van een terugbetaling, garanderen wij dat deze zal plaatsvinden binnen 14 dagen of minder vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde pakket. Contante betaling bij aflevering wordt niet geaccepteerd, ongeacht de reden.

ARTIKEL 9: OVERDRACHT VAN EIGENDOM – OVERDRACHT VAN RISICO’S
De eigendomsoverdracht van de producten ten gunste van de koper zal slechts plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door laatstgenoemde, ongeacht de leveringsdatum van de genoemde producten. De risico’s van verlies en bederf van de producten gaan daarentegen pas over na de levering en de ontvangst van de producten door de koper.

ARTIKEL 10: BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Vintage Kleinder® is de producent en eigenaar van alle of een deel van de databanken die deze website vormen. Door zich toegang te verschaffen tot deze site, erkent de klant dat de gegevens die er deel van uitmaken wettelijk beschermd zijn en dat het hem verboden is om de inhoud van de gegevensbestanden die voorkomen op de site waartoe hij toegang heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke drager dan ook, met welk middel en in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, kwalitatief of kwantitatief substantieel, op te vragen, te hergebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
De beschrijvingen van de producten in de databases van https://vintagekleinder.de/ zijn ingevoerd volgens de informatie die door de uitgevers is verstrekt. Vintage Kleinder® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de werken en kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de koper. Vintage Kleinder® kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht (staking, overstroming, brand…).

De aangeboden producten voldoen aan de geldende wetgeving van Hongkong. Vintage Kleinder® wijst elke verantwoordelijkheid af indien het geleverde artikel de wetgeving van het land van levering niet respecteert (censuur, verbod op een titel of een auteur…). Vintage Kleinder® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar hyperlinks vanaf zijn eigen site kunnen worden gestuurd.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle clausules in deze verkoopvoorwaarden, alsmede op alle hierin genoemde aan- en verkooptransacties, is het recht van Hongkong van toepassing.

ARTIKEL 13: AANVAARDING DOOR DE KOPER
Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de prijslijsten worden uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard door de koper, die verklaart en erkent er perfect kennis van te hebben genomen, en aldus afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en, in het bijzonder, op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, waarbij de aankoopdaad de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden met zich meebrengt.

De huidige voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Vintage Kleinder® – Update van de algemene verkoopsvoorwaarden op 6 november 2020.

DE ONDERHAVIGE VERKOOPSVOORWAARDEN ZULLEN DOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN WORDEN BESCHOUWD ALS BEWIJS VAN DE MEDEDELINGEN, BESTELLINGEN, BETALINGEN EN TRANSACTIES TUSSEN DE PARTIJEN.