WETTELIJKE KENNISGEVING & CGU

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina’s doorbladert. Door deze site te bezoeken, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (https://vintagekleinder.de/) is voorgesteld in verschillende web talen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor een beter comfort van gebruik en een meer aangename graphics, raden wij u aan moderne browsers zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz… de Vintage Kleinder® team implementeert alle middelen tot zijn beschikking, om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar websites te waarborgen. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient derhalve zelf toe te zien op de juistheid van de informatie en alle wijzigingen op de site te melden die hij nuttig acht.

Vintage Kleinder® is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies:

De site https://vintagekleinder.de/ kan u vragen cookies te aanvaarden voor statistische doeleinden en weergave. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de aanvaarding van cookies.

Hyperlinks:

De website van https://vintagekleinder.de/ kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. Vintage Kleinder® beschikt niet over middelen om de sites verbonden aan haar websites te controleren. Vintage Kleinder® staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en externe bronnen. Vintage Kleinder® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of van het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden. De gebruikers, abonnees en bezoekers van de internetsites van Vintage Kleinder® kunnen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Vintage Kleinder® geen hyperlink naar deze internetsite tot stand brengen. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar één van de websites van Vintage Kleinder®, zal hij/zij een e-mail moeten sturen die toegankelijk is op de website, om zijn/haar verzoek tot het creëren van een hyperlink te formuleren. Vintage Kleinder® behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder dat zij haar beslissing moet rechtvaardigen.

Verleende diensten:

Alle activiteiten van ons bedrijf en de informatie daarover zijn te vinden op onze website https://vintagekleinder.de/. Vintage Kleinder® streeft ernaar om op de site https://vintagekleinder.de/ informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. De informatie op de site is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt werden gebracht. Bovendien wordt alle informatie op de site ter informatie gegeven, en kan zij zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt op te merken, meld dit dan per e-mail aan https://vintagekleinder.de/ met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, etc.). Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser. Vintage Kleinder® kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website worden gelegd naar andere bronnen op het Internet-netwerk.

Intellectuele eigendom :

De volledige inhoud van de website https://vintagekleinder.de/ met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische elementen, beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen alsook hun lay-out zijn het exclusieve eigendom van de onderneming https://vintagekleinder.de/®, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partnerondernemingen of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een strafbare inbreuk. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Geschillen:

Op deze voorwaarden van de website https://vintagekleinder.de/ is de wet van Hongkong van toepassing en geschillen of disputen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Engels.

Persoonsgegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt.